فروشگاه فایل

فروشگاه فایل و پروژه های دانشجویی معماری , عمران , شهرسازی , مکانیک , برق , کامپیوتر و ...

111 222 333 444

اطلاعیه فروشگاه

با سلام خدمت مشتریان عزیز: در صورت داشتن مشکل با پشتبیانی تماس حاصل فرمایید. با تشکر

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی در 96 صفحه ورد .doc

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی در 96 صفحه ورد .doc

دانلود رساله مسکونی در 96 صفحه ورد .doc

مجتمع مسکونی

عنوان :                                                                                                                      صفحه :

چکیده :........................................................................................ 10

فصل اول:شناخت موضوع.................................................................... 11

طرح موضوع و اهمیت آن................................................................... 12

علت انتخاب موضوع........................................................................... 12

اهداف تحقیق............................................................................. 13

روش تحقیق............................................................................... 14

روان شناسی محیط هاي مسکونی....................................... 15

سکونتگاه چیست؟................................................................. 15

مسکن............................................................................................... 16

عوامل مؤثر بر مجموعه هاي مسکونی............................................ 17

 

فصل دوم :معرفی منطقه و سایت و اقلیم........................................ 18

اقلیم و تاثیر آن بر معماری............................................................... 19

ویژگی معماری بومی مناطق سرد....................................................... 22

انتخاب مصالح متناسب با اقلیم سرد.............................................. 23

جهت قرار گیری ساخمان در اقلیم سرد............................................. 26

موقعیت جغرافیایی شهر تبریز................................................. 29

وسعت شهرستان تبریز........................................................ 30

-شرایط حاکم بر سایت.................................................................... 32

میزندگی بارندگی........................................................................ 33

حرارت هوا................................................................................... 34

ارتفاعات منطقه و توپوگرافی.................................................. 34

باد :........................................................................................... 35

رطوبت :............................................................................... 38

تابش خورشید:............................................................................ 38

انتخاب جهت استقرار ساختمان.............................................. 39

تدابیر اقلیمی........................................................................... 40

فصل سوم:کلیات و بررسی پیشینه موضوع....................................... 41

معماری بومی.................................................................................. 42

خانه هاي شهري.................................................................... 42

بررسی شاخص هاي اصلی مسکن اجتماعی........................................ 43

تپولوژي سایت(گونه استقرار بلوك هاي مسکونی)....................................... 44

مساحت زمین............................................................................. 46

جمعیت و ترکیب آن.......................................................................... 46

ضریب اشتغال طبقه همکف.............................................................. 47

ضریب پارکینگ...................................................................... 47

فضاهاي واحد مسکونی................................................................... 48

بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی................................... 53

ارتباط سواره و پیاده در مجموعه هاي مسکونی................................ 53

سیستم حمل و نقل(سواره)............................................................. 54

سیستم عابر پیاده.............................................................................. 54

شیب ها و درجه بندي آنها........................................................... 55

انتخاب سایت............................................................................... 56

نمونه هاي داخلی و خارجی........................................................ 58

نمونه هاي داخلی....................................................................... 58

بررسی یک نمونه در شمال تهران............................................. 58 

فصل چهارم مبانی فکري و نظري طرح:.............................................. 59

مبانی نظري طرح:.............................................................................. 60

ضوابط و مقررات حاکم بر مجتمع سازي................................................ 62

بررسی طرح مجموعه هاي مسکونی.................................................... 62

محل استقرار بنا.................................................................................... 63

ضوابط احداث بنا در جوار حیاطهاي جنوبی (در قطعات جنوبی)....................... 63

احداث بنا در جوار حیاطهاي شمالی (در قطعات شمالی)........................ 63

محل اشغال بنا و حیاط در دیگر انواع قطعات.................................... 64

حداقل فضاي باز............................................................ 66

ضوابط و مقررات عمومی............................................. 67

ضوابط مربوط به پارکینگ و  تعداد آن...................................... 69

سایر ضوابط احداث بنا........................................................ 72

ضوابط کلی طراحی ساختمانهاي عمومی........................................ 76

تعریف:...................................................................... 76

مقیاس انسانی........................................................................ 81

سیست مهاي قفل کننده........................................................... 85

بررسی آثار کالبدي و فضایی مجموعه هاي مسکونی:................................... 88

دید و چشم انداز:................................................................. 88

پدیده اشراف :............................................................... 90

مقیاس ساختمان هاي بلند در ترکیب با مجموعه :................................. 91

تکرار اجزاء:....................................................................................... 92

اندازه اجزاء :.................................................................................. 93

فصل پنجمنقشه های مجموعه مجتمع مسکونی:.......................................... 94

نقشه های مجموعه مجتمع مسکونی :................................................... 95

 

چکیده :

مسئله مورد بررسی مسکن به عنوان اولین جایگاه خانواده و مجموعه مسکونی برقرار کننده ارتباط مناسب بین سلولهاي مسکونی و دسته ي راحت تر به کاربري هاي مورد نیاز می باشد. از کسی پوشیده نیست که ایجاد مجموعه هاي مسکونی در کشوربدلیل رشد فرآینده جمعیت و مهاجرت به شهرها ضرورت خاصی پیدا است . مجموعه احداث شده از این دست ولو اینکه التیام بخش مشکل مسکن در شهرها هست درعمل داراي نقص ها و کاستی ها و ناهنجاریهاي عدیدهاي بوده و بجاي اینکه از معضلات و چالش هاي موجود در شهرها بکاهند خود نیز مزید بر علت شده و معضلات و تنگناهاي درون شهرها را دو چندانکرده اند .

وضعیت بوجود آمده درحال حاضر فرصتی است که بتوان فعالیت ها را در محبت ایجاد مجموعه هاي مسکونی خود کفا در رابطه با طبیعت به طریقی هدایت نمود که این مجموعه ها در حین برخورداري از کلیه ابزارهاو امکانات رفاهی فرهنگی و آموزشی ، تفریحی و ... ارتباط عینی ساکنان رابا یکدیگر و با محیط طبیعی تقویت نماید

 

فصل اول:

شناخت موضوع

 

 

طرح موضوع و اهمیت آن

ایجاد مجموعه هاي مسکونی در شهرهاي کنونی بدلیل رشد بی رویه جمعیت و رشد فراینده مهاجرت به شهرها یک ضرورت امکان ناپذیر می باشد که امروزه به ضعیفترین و نارساترین شیوه ممکن در شهرهاي ما در حال احداث می باشد آثار و پیامدهاي ایجاد و توسعه چنین مجموعه هایی بر پیکره و کالبد شهر امري اجتناب ناپذیر است. که جنبه هاي سوء آن بتدریج در شهرهاي ما رو به فزونی گذاشته است . و گریز از آن هزینه گرافی را طلب می کند. فضاهاي شهري دیگر جایی براي احداث مجموعه هاي مسکونی و اضافه جمعیت شهرها را نداردو بنابراین فعالیتهاي ساختمانی و ساخت و ساز به حومه شهرها و عرصه هاي طبیعی سرایت کرده است که این پدیده خود از یک سو باعث از بین رفتن و نابودي اکوسیستمهاي طبیعی و آلودگی زیست محیطی شده و از سوي دیگرباعث بزرگتر شدن و تورم بی قواره شهرها و تشدید ناهنجاریها و مشکلات آنها شده است. این شرایط بوجودآمده با تمامی چالشها، نارسانیها و آسیب هاي گوناگون وارده بر عرصه هاي زیستی شهرها فرصتی است که بتوان این فعالیتها را در قالب ایجادمجتمع هاي مسکونی خود کفا در رابطه با طبیعت سامان بخشید . تا این مجموعه ها بر پایه تفکرشناخت نیازها،تمایلات و احتیاجات مادي معنوي و فردي و اجتماعی ایجاد شده و به بهترین شکل ممکن جوابگوي آنها در همه ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي ، رفاهی و... باشند.و حتی الامکان عرصه هاي زیستی همجوار خود و هسته شهرمجاور خود را تحت الشعاع ملزومات و نیازهاي خود قرار ندهند.

علت انتخاب موضوع

نگرش به مقوله مسکن نه بعنوان سر پناه و محل سکونت بلکه بعنوان . مامنی که هر انسان ایجاد آرامش . انگیزه ، روحیه و نشاط می کند و در روح و روان او دگرگونی و تحول بوجودمی آورد یک امر اجتناب ناپذیر است و دستیابی به یک الگوي کامل ، پخته و کار آمد در بخش مسکن مسکن جمعی و مجموعه هاي مسکونی بصورت یک چالش چه در نگرش طراحاي، برنامه ریزان و مجروچه در روندزندگی استفاده کنندگان از این مجموعه ها وجود داشته است. و هنرمعماري نیز بعنوان تجسم بخش چنین فضایی بسزایی در دستیابی ، به الگوي مذکوردارد. و بخش اعضم مفروضات زمینه هاي فضاي مسکونی نظیر استانداردهاي فضا، نور ، رنگها ، دید و منظر و ... متاثر از فرآیند معماري می باشد که تاثیر این زمینه ها بر تمامی رفتارها و هنجارهاي ساکنان این مجموعه ها امکان ناپذیر است.

مقوله مذکور نیز از دیرباز پیوسته ذهن مرابه کنکاش در جهت دستیابی به یک الگوي منسجم ، مناسب و کارآمد در رابطه با مسکن جمعی مشغول کرده بود. و لذا موضوع رساله خویش را به این مقوله اختصاص دادم و امیدوارم که با یاري خداوند متعال و مساعدت و همفکري اساتید بزرگوار و همت خویش بتوانم گامی بلند در این رابطه پردازم .

اهدافی را که در این رساله دنبال می کند عبارتند از:

ارائه یک الگوي کارآمد و مناسب در بخش مسکن جمعی نگرش به طبیعت بعنوان زیر ساخت و بستر طراحی و تلاش براي حفظ و تقویت آن در مجموعه به حداقل رساندن سطح اشتغال توده و به حداکثر رساندن سطح فضاي باز بمنظور تقویت و اشاعه تاثیرات طبیعت

اهداف تحقیق

اهداف زیربنایی که این پروژه سعی در تحقیق آن دارد عبارتنداز:

دستیابی به یک الگوي کارآمد و مناسب در بخش مجموعه مسکونی در تناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران به عبارت شرایط ایران در عنوان هدف فوق براي معنی است که شرایط اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادي خاص حاکم بر کشور همواره در طی تحقیق مد نظر باشد و ازپیکري موضوعاتی که به تمامی خارج از شرایط سرزمین می باشد. خودداري می گردد نکته قابل توجه آنست که بخشی از برسیها و تحقیق هاتی که براي تجزیه و تحلیل پدیده در این تحقیق بکار رفته است غالباً داراي منابع تحقیقاتی خارجی بوده است ، این مسئله در مورد بررسی هاي کالبدي، زیست محیطی و حتی اقتصادي در خور توجیه نبوده ، زیرا موضوع در شرایط گوناگون یکسال عمل می کند و تفاوت قابل توجهی را در بر ندارد اما در مورد پدیده هاي اجتماعی ، فرهنگی و روانی قطعاً تفاوتهایی وجود دارد که تحقیقات در این زمینه کاملاً با شرایط عینی و ملموس اجتماعی ایران همسو می باشد.

2) طراحی ساخت حجمی یک نمونه مجموعه مسکونی به صورتی صحیح و کارآمد طبق اصول و « شناخت » بدست آمده فوق با توجه به اهداف تحقیق ، موضوع رساله شامل دو بخش نظري عملی خواهد بود. بخش نظري شامل شناخت بسترپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
resale-maskoni2_693650_8003.zip4.6 MB

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی در 96 صفحه ورد .doc

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی در 96 صفحه ورد .doc دانلود رساله مسکونی در 96 صفحه ورد .doc مجتمع مسکونی عنوان :                                                       &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 9,000 تومان 10% تخفیف

دانلود پاورپوینت مسجد کبود تبریز در 101 اسلاید پاورپوینت

دانلود پاورپوینت مسجد کبود تبریز در 101 اسلاید پاورپوینت سجد کبود، فیروزه جهان اسلام، از شاهکارهای هنر و معماری دوران پس از اسلام ایران است که به دستور ابومظفر جهانشاه قراقویونلو بنا شده است. این مسجد با کاشی‌های معرق فیروزه‌ای و لاجوردی، انواع خطوط عالی مانند ثلث، نستعلیق، نسخ و طرح‌های بدیع هندسی و اسلیمی مورد توجه ارباب ذوق و هنر است. کجارو: مسجد کبود، فیروزه جهان اسلام، از شاهکارهای هنر و معماری دوران پس از اسلام ایران است که به دست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت حمام سلطان امیر احمد کاشان در 22 اسلاید پاورپوینت

دانلود پاورپوینت حمام سلطان امیر احمد کاشان در 22 اسلاید پاورپوینت حمام سلطان امیر احمد کاشان نمونه ای از حمام های عمومی محلات اعیانی قدیم تاريخچه ي حمام در متون و فرهنگ اسلامي نگاهي گذرا به متون دوران هاي مختلف تاريخي مويد اين امر است كه حداقل در همه ي دوره هاي اسلامي ، حمام هاي عمومي فراواني در شهر هاي مسلمين وجود داشته و با توجه به تعداد آنها در هر شهر ، از حيث اهميت قابل مقايسه با مساجدند . هر محله يا گذر شهر قديم ، در كنار ديگر بناهاي عمومي ، دارای حمام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,400 تومان 10% تخفیف

دانلود پاورپوینت ارگ کریم خان زند شیراز در 123 اسلاید + 2 تا فیلم

دانلود پاورپوینت ارگ کریم خان زند شیراز در 123 اسلاید + 2 تا فیلم ارگ کریم‌خان که با نام زندان کریم‌خان نیز شناخته می‌شود، در سال ۱۱۰۸ هجری قمری و به دستور کریم‌خان زند، موسس سلسله‌ی زندیان در شیراز ساخته شد. کجارو: ارگ کریم‌خان که با نام زندان کریم‌خان نیز شناخته می‌شود، در سال ۱۱۰۸ هجری قمری و به دستور کریم‌خان زند، موسس سلسله‌ی زندیان در شیراز ساخته شد. این بنا که از برجسته‌ترین آثار معماری دوران زندیان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود رساله مجموعه ورزشی و تفریحی بانوان در 92 صفحه ورد .doc

دانلود رساله مجموعه ورزشی و تفریحی بانوان در 92 صفحه ورد .doc دانلود رساله مجموعه ورزشی و تفریحی بانوان در 92 صفحه ورد .doc مجموعه ورزشی و تفریحی فهرست مطالب عنوان                                                  & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پروژه باغهای ایرانی به صورت پاورپوینت 59 اسلاید

دانلود پروژه باغهای ایرانی به صورت پاورپوینت 59 اسلاید دانلود پروژه باغهای ایرانی در 59 اسلاید ایرانیان از قدیم‌الایام به ساختن باغ‌ها و باغچه در حیاط واطراف بناها علاقهٔ خاصی داشتند، در نوشته‌های مورخان یونانی نزدیک به ۳۰۰۰ سال پیش، پیرامون خانه‌های بیشتر ایرانیان را باغ‌ها احاطه کرده و باغچه‌هایی را که در اطراف بنا می‌ساختند په اره دئسه می‌نامیدند که به معنای پیرامون دژ یا دیس بود.دیس به معنی بنا و کسی را که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان